Privacyverklaring

De gemeente en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland werken met elkaar samen in Schakel, één toegang voor het sociale domein.

U heeft er recht op dat de gemeente Tubbergen en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente of SWTD (hierna gezamenlijk te noemen Schakel) hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Waarom is dat nodig?

Schakel heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het beoordelen van uw hulpvraag
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Schakel heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in een Convenant. In dit Convenant beschrijft Schakel welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Schakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Schakel zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties in overleg met u. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schakel blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Schakel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Tubbergen, via het algemene nummer of via privacy@noaberkracht.nl, of naar Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland via tel. 085-0479400 of via info@swtd.nl .

 

Beveiliging

Schakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het centrale nummer  of via info@schakeltubbergen.nl .

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Schakel kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Tubbergen, via het algemene nummer of via privacy@noaberkracht.nl of Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland via tel. 085-0479400 of via info@swtd.nl .

Voor meer informatie over Privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.